Showing posts with label van-ban-huong-dan-thue. Show all posts
Showing posts with label van-ban-huong-dan-thue. Show all posts

Công văn 10/TCT-QLN ngày 5/1/2015 của Tổng cục Thuế v/v tạm dừng cưỡng chế Công văn 10/TCT-QLN ngày 5/1/2015 của Tổng cục Thuế v/v tạm dừng cưỡng chế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015 V/v t...

Read more »
4:59 PM

Công văn của Tổng cục Thuế số 12/TCT-TTr ngày 5/1/2014 v/v xử lý số tiền thuế khắc phục hậu quả do cơ quan Công an chuyển hồ sơ để xử lý về thuế Công văn của Tổng cục Thuế số 12/TCT-TTr ngày 5/1/2014 v/v xử lý số tiền thuế khắc phục hậu quả do cơ quan Công an chuyển hồ sơ để xử lý về thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v xử lý số tiền thuế khắc phục hậu quà do cơ quan Công an chu...

Read more »
4:55 PM

Công văn của Tổng cục Thuế số 14/TCT-CS ngày 5/1/2015 v/v giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất Công văn của Tổng cục Thuế số 14/TCT-CS ngày 5/1/2015 v/v giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đẩt...

Read more »
4:50 PM

Công văn của Tổng cục Thuế số 17/TCT-CS ngày 5/1/2015 v/v chính sách thu tiền thuê đất Công văn của Tổng cục Thuế số 17/TCT-CS ngày 5/1/2015 v/v chính sách thu tiền thuê đất

CỘNG HOÀ XÃ Hộ! CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 05 thảng 01 năm 2015 Kính gửi: Cục Thuế tỉ...

Read more »
4:46 PM

Công văn 19/TCT-CS ngày 5/1/2015 của Tổng cục Thuế v/v thuế GTGT Công văn 19/TCT-CS ngày 5/1/2015 của Tổng cục Thuế v/v thuế GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 5 tháng 1. năm 2015 Kinh gửi: - ...

Read more »
3:01 PM
 
Top
CALL ME